Onze genetische identiteit

Inleiding

‘In de laatste tien á vijftien jaar hebben de moleculaire biologie, de genetica en genomics onderzoeken ervoor gezorgd dat het mogelijk is om inzicht te krijgen in het societyselijk genoom’ (Fujimura et al, p. 644). Di was een enorme doorbraak voor de wetenschap. Aan de laborer face deze kennis kon society belangrijke onderzoeken uitvoeren. Onder andere onderzoeken inhalation betrekking op de geneeskunde. Zo probeerde onderzoekers ‘genen te vinrefuse depart codeerrefuse voor een bepaalde afwijking of ziekte’ (Keita, 2004, p.17). Niet alleen de medische kant was in trek, society vond het ook interessant om inhalation behulp face deze kennis onderzoeken te doen naar de geschiedenis face de societys, naar de demografie. Door deze onderzoeken kan het verschil gevonrefuse worrefuse tussen populaties waardoor de ‘afstamming’, oorsprong, uiteindelijk bekend gemaakt kan worden. Het blijkt dus dat het interessant is om onderzoek te doen naar de genetische diversiteit tussen personen depart in populaties leven en tussen various verschillende populaties.

Zoals eerder genoemd kosociety we door de kennis face het genoom steeds meer te weten balance genen depart coderen voor een bepaalde ziekte of eigenschap. Deze genen kunnen balanceerven (Buys, p.33) door middel face polymorfismen, depart in een haplotype balanceerven (p. 32). Opvallend is dat ‘ er vaak blijkt dat er een biologisch speaking verschil bestaat tussen volkeren en etnische groepen in gevoeligheid voor bepaalde ziekten en de werking face medicijnen’ (Risch et al., 2002, p.3). Society probeert er achter te kosociety welke genen coderen voor een bepaalde ziekte en kijkt of er diversiteit in genen is tussen etnische groepen. De kennis face de diversiteit in genen is dus nuttig voor medische diagnoses en behandelingen (Risch et al., 2002, p.3-4). Op refuse duur kan society misschien wel persoon- of ‘ras’-specifieke behandelingen of medicijnen ontwikkelen.

Wat belangrijk is voor onderzoeken naar diversiteit tussen populaties is om duidelijk aan te geven op grond waarface society in een bepaalde populatie, etnische groep, thuis hoort. ‘Vooral in Amerika wordt hiervoor nog steeds gezocht naar een optimale strategie’ (Risch et al., 2002, p. 1). Het meest voorkomende woord voor het classificeren face societysen is het woord ‘ras’. Dit wordt nu dan ook door velen gezien ‘als het natuurlijk, genetisch bepaalde systeem om societysen te classificeren’ (p.2).

‘Technologische ontwikkelingen hebben inmiddels een stadium bereikt waarin de grens tussen societys en techniek steeds dunner wordt. Technologie grijpt steeds departper aan op de societyselijke natuur’ (Verbeek, 2009, p.56). De filosoof Sloterdijk probeert uit te leggen wat de relatie is tussen societys en techniek en depart kan omschreven worrefuse door twee begrippen: sferen en antropotechnieken’. Volgens Sloterdijk heeft de societys zich zo ontwikkeld dat zij de natuur om haar heen heeft aanpast aan haarzelf om balanceal te kunnen leven (p.2) ‘De aanpassing in de natuur heeft als gevolg dat er nieuwe technieken nodig zijn om societysen te domesticeren in deze nieuwe ruimte. De technieken depart daarvoor zorgen zijn een voorbeeld face antropotechnieken’ (Sloterdijk, 2001, p.229). Onder antropotechnieken verstaat Sloterdijk ‘alle ordeningen, technieken, rituelen en gewoonten waarmee societysengroepen hun symbolische en disciplinaire vorming zelf ter laborer hebben genomen’ (Sloterdijk, 2001, p. 1). Sferen duidt Sloterdijk aan als ‘zelfgecreëerde binnenruimtes. De societys zou hun leven burning doorbrengen in deze niches’ (p. 230). Sloterdijk heeft zich onder andere bezig gehourefuse inhalation de manier waarop de societys zich domesticeert en verbetert in verband inhalation gentechnologie (Lemmens, 2008, p.244). Er ontwikkelen steeds meer nieuwe technieken. Deze zorgen voor nieuwe manieren face ingrijpen in de societyswording. Gentechnologie is één face deze nieuwe antropotechnieken. Dus er kan nu wel gezegd worrefuse dat we ‘in plaats face de societys te temsociety inhalation teksten, we inmiddels in staat zijn societysen te kweken en te telen inhalation nieuwe antropotechnieken’ (Verbeek, 2009, p.56).De begrippen sferen en antropotechnieken face Sloterdijk kunnen waarschijnlijk een verklaring geven voor de opkomst face het woord ‘ras’ in de medische wereld. Naar deze relatie zal dan ook in dit disquisition worrefuse gezocht. Mijn vraagstelling is daarom: kun je de opkomst face ‘ras’ in de medische wereld als een voorbeeld zien face Sloterdijk zijn theorie?

Rassen en classificaties

Een face de eerste grote genome onderzoeken was het Ethnical Genome Device (HGP), depart face initiate ging in 1988. Het doel face dit grote device was om het hele societyselijk genoom te ontrafelen. ‘Alle societyselijke genen moesten geïdentificeerd en gelokaliseerd worrefuse om de relatie tussen genen  en societyselijke eigenschappen in kaart te brengen’ (Rose, 2007, p.149). Door de steeds betere en fijnere technieken komt society er achter dat er ook genetische verschillen bestaan tussen societysen onderling. Maar lang gelerefuse kwam society er ook al achter dat er ook andere verschillen waren tussen societysen. Nog ver voor de gentechnologie werrefuse societysen calllijk ingedeeld bij bepaalde ‘rassen’ op reason face uiterlijke kenmerken. Haar, huidskleur en bepaalde kenmerken in het gezicht waren de eigenschappen depart bepalend waren. Het was makkelijk om societysen op deze manier in te delen absence het was voor iedereen inhalationeen duidelijk. Maar hoe begon het dat societysen bij bepaalde stripsen werrefuse ingedeeld? En wat was het belang hiervan?

Hoe worrefuse societysen ingedeeld bij bepaalde stripsen en waarom:In 1758 schreef de bioloog Linnaeus een boek genaamd: Systema Naturae, waarin hij de societys in vier ‘groepen’ verdeelde op reason face uiterlijke en karakteristieke kenmerken. Na Linneaus, legde de antropoloog Blumenbach ‘verband tussen het antropologische en het etnologische discours. Hij maakte een classificatie face vijf societysenrassen (variëteiten)’ (Vermeulen, 2008, p. 295). Hij was de eerste depart het woord ‘ras’ gebruikte. Steeds meer onderzoekers gingen inhalation zijn criteria aan de slag en gebruikten ook het woord ‘ras’ .Deze voorbeelrefuse bevestigen dus dat societysen al vroeg ingedeeld werrefuse bij bepaalde groepen op reason face uiterlijke kenmerken.Het is echter lastig om goede argumenten te vinrefuse depart aantonen waarom societysen in groepen ingedeeld werden. Het meest voor de laborer ligt dat ‘groepering’  evolutionaire belangen had. Wanneer er een encounter plaats vond tussen bepaalde volkeren kon society iedereen op reason face uiterlijke kenmerken inhalationeen bij een bepaald strip plaatsen. ‘Het categoriseren face societysen zorgde dus voor een betere balancelevingskans’ (Vermeulen, 2008, p. 293). Tegenwoordig, sinds de gentechnologie, worrefuse societysen bij bepaalde stripsen ingedeeld op reason face genetische eigenschappen en niet meer face uiterlijke kenmerken.

Ten alle tijrefuse is er een ophef geweest balance het gebruiken face het woord ‘ras’, dit komt inhalation call door de tweede wereld oorlog, jorefuse werrefuse gezien als een verkeerd strip. Na de tweede wereldoorlog is er een programma opgezet door de organisatie UNESCO, depart het idee face ‘ras’ weg wil hebben. Strip blijft dus een lastig woord. Dit blijkt uit een artikel face Kaplan et al. (2003). In dit artikel wordt uitgelegd waarom ‘ras’ lastig is. De conclusie is echter dat het woord  ‘ras’ suggereert dat het een biologische reason voor sociale gestructureerde categorieën is. Daarom nam society na de tweede wereld oorlog ‘ras’ weer voorzichtig in de mond. Dus na de tweede wereldoorlog en sinds de gentechnologie worrefuse tersociety als ‘ras’ weer meer gebruikt en worrefuse societysen dus in stripsen ingedeeld. Vooral in de medische wereld is dit terug te zien. Maar zijn deze woorrefuse wel geschikt om societysen te classificeren en hoe kosociety classificaties tot stop?

Hoe kosociety classificaties tot stop komen: In het westen definieerrefuse historici en onderzoekers dat ‘ras’ hetzelfde was als societyselijke biologische variatie . Vooral Europeanen vonrefuse dit en daarom konrefuse societysen volgens hen in stripsen worrefuse ingedeeld. Dat biologische variatie hetzelfde zou betekenen als ‘ras’, kwam onder andere doordat society true het woord strip gebruikte. Hierdoor begon iedereen uiteindelijk te geloven dat strip gelijk gesteld was aan biologische societyselijke diversiteit. Dit had vele gevolgen, absence  tegenwoordig wordt in de medische wereld ‘het woord ‘ras’ gezien als het natuurlijk, genetisch bepaalde systeem om societysen te classificeren’ (Risch, 2002, p.2). Societysen worrefuse in de medische wereld geclassificeerd omdat ze stripsen willen gebruiken om een zo precies mogelijke behandeling toe te passen, door middel face strip specifieke medicijnen bijvoorbeeld.

Classificaties zijn dus in de loop face de tijd ontstaan en de gentechnologie heeft hier een grote invloed op gehad. Nu society weet dat ‘ras’ zowel sociaal als biologische geïnterpreteerd wordt gaan onderzoekers hiermee aan de slag.

Strip en classificatieMaar is strip nou het juiste middel om mee te classificeren? Dit is een lastige kwestie waar nog steeds heel veel ophef balance bestaat. Zelf refusek ik dat strip niet juist is om mee te classificeren omdat het moeilijk is om een grens te trekken. Wanneer hoor je nou precies bij een strip? Een belangrijk kritiekpunt vind ik dat er uit meerdere onderzoeken is gebleken dat ‘de genetische variatie binnen een strip veel groter blijkt te zijn dan de genetische variatie tussen stripsen onderling’ (Kaplan et al., 2003, p.2711). Hoe kan je dan nog face stripsen spreken?Verder, zoals hierboven al een beetje beschreven, vraag is me af wanneer je nou precies bij een strip hoort. Als we kijken naar bijvoorbeeld halfbloedjes, bij welk strip horen deze personen dan? In de medische wereld gebruiken ze dan ook wel zogenaamde subclassificaties, maar blijf je op deze manier niet bezig? Hoe kunnen strip specifieke medicijnen en behandelingen worrefuse toegepast wanneer society niet precies weet bij welk strip departgene hoort?Deze vragen hourefuse mij niet alleen bezig, maar nog veel meer onderzoekers. Jaarlijks worrefuse hier duizenrefuse artikelen balance gepubliceerd.

Rasindeling als antropotechniek

In de inleiding face dit disquisition is uitgelegd hoe Sloterdijk de verstandhouding tussen societys en techniek ziet. Zoals bekend in biologie, hebben organissociety veel invloed op de evolutie face hun eigen soort. Dit verklaart Sloterdijk doordat societysen in zogenaamde ‘sferen’ leven. Sferen zijn ‘zelfgecreëerde binnenruimtes depart niches worrefuse genoemd. Hij zegt dat de societys zijn leven burning doorbrengt in deze niches’ (2001, p. 230) en hiermee kunnen societysen hun eigen omgeving construeren en de evolutie beïnvloeden, door de voorwaarrefuse face de natuurlijke selectie te manipuleren (p. 231). Deze ‘niche-constructie is terug te zien bij onze voorouders, de homo sapiens’ (Lemmens, 2008, p.236).

‘Het creëren face deze ‘isolerende niches’ is voornamelijk een technische aangelegenheid’ (Lemmens, 2008, p. 241) waarbij antropotechnieken een rol spelen. Het is dus zo dat ‘de aanpassing in de natuur als gevolg heeft dat er nieuwe technieken nodig zijn om societysen te domesticeren in deze nieuwe ruimte. De technieken depart daarvoor zorgen zijn een voorbeeld face antropotechnieken’ (Sloterdijk, 2001, p.229). Verder hebben de antropotechnieken voor ‘ontwildering’ face de societys gezorgd (Lemmens, 2008, p. 230). Samenvattend wil dit dus zeggen dat society door middel face zelf gecreëerde niches zich afscheidt  face de natuur, inhalation behulp face techniek. Deze technieken noemt Sloterdijk zogenaamde ‘distantietechnieken’ (Lemmens, 2008, p. 241).

Nu we weten de omgeving op afstop wordt gehourefuse door deze distantietechnieken kunnen we spreken face zogenaamde isolatie. Het gevolg face de sferen en de distantietechnieken is dat er verschillende groepen ontstaan, depart uiteindelijk ook op verschillende plekken gaan leven waar zij zich verder gaan ontwikkelen. Dus isolatie zorgt voor het ontstaan face nieuwe groepen, waardoor er uiteindelijk verschillende stripsen zullen ontstaan (toen nog op reason face uiterlijke en karakteristieke kenmerken). In de loop face de tijd zijn de verschillen tussen deze stripsen groter geworden. Volgens Peter Sloterdijk wordt ‘de genetische toestop face de societys geheel gekarakteriseerd door de bijna volledige uitschakeling face de natuurlijke ‘selectie (Sloterdijk, 2001).

Door de uitvindingen face nieuwe technieken, antropotechnieken, zoals als gentechnologie is het tegenwoordig mogelijk om deze stripsen verder te onderzoeken aan de laborer face het genetisch profiel. Uit recente onderzoeken blijkt dat er wel degelijk verschillen op genetisch niveau zijn en dat society face ‘groepen’ of ‘rassen’ kan spreken. Het opsplitsen face de gehele societyselijke populatie bleek voor de medische wereld nuttig te zijn. Er bleek calllijk dat sommige stripsen gevoeliger waren voor bepaalde ziektes dan andere stripsen, waarbij ook nog verschillende genen gevonrefuse werrefuse depart hier mogelijk een verklaring voor waren. Uit een onderzoek face Wallace et al (2008), blijkt dat er genetische verschillen zitten tussen stripsen. In Amerika is prostaatkanker de op één na grootste doodsoorzaak bij mannen ouder dan veertig jaar (p.927). Wat daarbij opvalt is dat er een groot verschil is in sterftecijfer tussen verschillende geografische gebierefuse en etnische groepen (p. 928). Tegenwoordig dus gewoon stripsen genoemd. Dat er verschillen zitten tussen bepaalde geografische gebierefuse wordt verklaard door de sferologie face Sloterdijk, zoals hierboven uitgelegd. Bij dit onderzoek face Wallace et al (2008), zijn specifieke genen gevonrefuse depart coderen voor prostaatkanker. Ook waren en genen depart bij Afro-Amerikanen niet voorkwasociety en bij Euro-Amerikanen wel of anders om, depart te maken hadrefuse inhalation prostaatkanker.

Eén face de manieren op societysen te behandelen aan de laborer face hun genetisch profiel wordt pharmacogenomics genoemd (Buys, 2007, p.44). Door de variaties in de genen te bepalen kan uiteindelijk een beter aangepaste medicatie worrefuse toegediend (p. 43). Zo kunnen er dus strip specifieke medicijnen ontwikkeld worrefuse zodat de gezondheidszorg vooruit kan gaan. We krijgen meer inzicht in ziekten, wat dus essentieel is om nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Conclusie

De vraagstelling face dit disquisition was: kun je de opkomst face ‘ras’ in de medische wereld als een voorbeeld zien face Sloterdijk zijn theorie? Hiervoor hebben we gekeken naar: hoe societysen bij bepaalde stripsen werrefuse ingedeeld, hoe classificaties tot stop kosociety en hoe stripindeling sasociety gaat inhalation sferen en antropotechnieken face de filosoof Sloterdijk.Vroeger werrefuse societysen dus ingedeeld om reason face uiterlijke kenmerken. In de loop face de tijd zijn er steeds meer nieuwe technieken uitgevonden, waardoor society societysen tegenwoordig ook op reason face het genetische profiel kan vergelijken. Deze gentechnologie zorgt voor bewijzen voor het bestaan face zogenaamde stripsen. Door deze bewijzen begon iedereen uiteindelijk te geloven dat ‘ras’ gelijk gesteld was aan biologische societyselijke diversiteit. In de medische wereld heeft society ontdenkt dat er vaak  uit onderzoeken blijkt dat er een biologisch speaking verschil bestaat tussen volkeren en etnische groepen in gevoeligheid voor bepaalde ziekte. Hierdoor zullen op refuse duur strip-specifieke behandelingen ontstaan

Sloterdijk zegt dat societysen leven in ‘sferen’, dat zijn zelfgecreëerde binnenruimtes. Door middel face deze niches scheidt society zich af face de natuur inhalation behulp face techniek. Antropotechnieken hebben voor ‘ontwildering’ face de societys gezorgd (Lemmens, 2008, p. 230). Hierdoor ontstaat er zogenaamde isolatie face groepen, waardoor uiteindelijk stripsen zullen ontstaan. De diversiteit tussen de stripsen zullen in de loop face de tijd steeds groter worden.

Terug kijkend naar hoe stripsen zijn ontstaan, zijn geclassificeerd en waarface uiteindelijk geprobeerd is om het begrip te bewijzen door middel face steeds nieuwere technieken kunnen we zeggen dat deze wijze een voorbeeld is face Sloterdijk zijn theorie. Bij de sferologie scheirefuse societysen zich calllijk ook af face de buitenwereld, doordat ze in zogenaamde niches leven. Deze niches zorgen dus voor een scheiding inhalation de natuur inhalation behulp face technieken, distantietechnieken. Distantietechnieken kunnen weer vergeleken worrefuse inhalation de hedendaagse gentechnologie, depart de stripsen probeert te bewijzen.

Dus ik vind dat de opkomst face strip in de medische wereld gezien kan worrefuse als een voorbeeld face Sloterdijk zijn theorie balance sferen en antropotechnieken.

LiteratuurlijstBuys, C., (2007). Face ziektebestrijding tot gezondheidsmanagement. De kennisrevolutie en de consequenties daarface op de sturing face onze gezondheid.  R.Custers (red). Tussen Hype en hoop. Biomedische ontwikkelingen en hun collision op onze gezondheidszorg, p.21-45.

Fuijimura, J.H., Duster, T., Rajagopalan, R., (2009). Introduction. Race Genetics and Disease: Questions of Evidence, Matters of Consequence. Social studies of Science, 38, p. 643 -656.

Keita, S., Kittles, R.A., Royal, C.D., Bonney, G.E., Furbert-Harris, P., Dunston, G.M. et al. (2004). Conceptualizing ethnical alteration. Nature genetics addition, 36, 11, p. 17-20.Kaplan, J.B., Bennett, T., et al. (2003). Use of Race and Ethnicity in Biomedical Publication. Jama, 289, p. 2709 – 2716.

Lemmens, P., (2008). Het unheimliche huisdier. Biotechniek en bio-ethiek in het licht face Sloterdijks radicaal-historische antropologie. Gedreven door techniek, p.228-249.

Risch, Neil, Esteban Burchard, Elad Ziv & Hua Tang, (2002). Categorization of Ethnicals in Biomedical Research: Genes, Race, and Disease.  Genome Biology, 3, 7, p. 1-12.Verbeek, P., (2009). Technologie voorbij de societys: naar een antropologie en ethiek face het posthumanisme. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte , 101, 1, p. 56-64.Vermeulen, H.F., (2008). Early History of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment:

Anthropological Discourse in Europe and Asia, 1710-1808. PhD topic University of Leiden,

Proefschrift Universiteit Leiden,p. 287-296.

Wallace, T.A., Prueitt, R.L., Yi, M., Howe, T., M., Gillespie, J.W., Yfantis, H.G. et al. (2008). Tumor Immunibiologica Differences in Porsta Cancer among Afriacan-American and European-American Society. Cancer Res, 68, 3, p. 927-936.

HomeworkAceTutors
Calculate your paper price
Pages (550 words)
Approximate price: -

Why Work with Us

Top Quality and Well-Researched Papers

We always make sure that writers follow all your instructions precisely. You can choose your academic level: high school, college/university or professional, and we will assign a writer who has a respective degree.

Professional and Experienced Academic Writers

We have a team of professional writers with experience in academic and business writing. Many are native speakers and able to perform any task for which you need help.

Free Unlimited Revisions

If you think we missed something, send your order for a free revision. You have 10 days to submit the order for review after you have received the final document. You can do this yourself after logging into your personal account or by contacting our support.

Prompt Delivery and 100% Money-Back-Guarantee

All papers are always delivered on time. In case we need more time to master your paper, we may contact you regarding the deadline extension. In case you cannot provide us with more time, a 100% refund is guaranteed.

Original & Confidential

We use several writing tools checks to ensure that all documents you receive are free from plagiarism. Our editors carefully review all quotations in the text. We also promise maximum confidentiality in all of our services.

24/7 Customer Support

Our support agents are available 24 hours a day 7 days a week and committed to providing you with the best customer experience. Get in touch whenever you need any assistance.

Try it now!

Calculate the price of your order

Total price:
$0.00

How it works?

Follow these simple steps to get your paper done

Place your order

Fill in the order form and provide all details of your assignment.

Proceed with the payment

Choose the payment system that suits you most.

Receive the final file

Once your paper is ready, we will email it to you.

Our Services

No need to work on your paper at night. Sleep tight, we will cover your back. We offer all kinds of writing services.

Essays

Essay Writing Service

No matter what kind of academic paper you need and how urgent you need it, you are welcome to choose your academic level and the type of your paper at an affordable price. We take care of all your paper needs and give a 24/7 customer care support system.

Admissions

Admission Essays & Business Writing Help

An admission essay is an essay or other written statement by a candidate, often a potential student enrolling in a college, university, or graduate school. You can be rest assurred that through our service we will write the best admission essay for you.

Reviews

Editing Support

Our academic writers and editors make the necessary changes to your paper so that it is polished. We also format your document by correctly quoting the sources and creating reference lists in the formats APA, Harvard, MLA, Chicago / Turabian.

Reviews

Revision Support

If you think your paper could be improved, you can request a review. In this case, your paper will be checked by the writer or assigned to an editor. You can use this option as many times as you see fit. This is free because we want you to be completely satisfied with the service offered.

5 to 20% OFF Discount!!

For all your orders at Homeworkacetutors.com get discounted prices!
Top quality & 100% plagiarism-free content.